Floralux - Het grootste tuin- en decoratiecentrum van België - Dadizele, West-Vlaanderen

Vuurwerk webshop

0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

 • Floralux NV : De onderneming met de handelsnaam "Floralux NV", gevestigd te Meensesteenweg 225, B-8890 Dadizele, met ondernemingsnummer BE0450.915.188
 • De website : De websites www.vuurwerkfloralux.be - www.vuurwerk-floralux.be - www.feudartificefloralux.be - www.feudartifice-floralux.be - www.fireworksfloralux.be - www.fireworks-floralux.be van Floralux NV, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijk uitzondering van links
 • Product : Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Floralux NV en de klant binnen een overeengekomen termijn door de klant kan afgehaald worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant : Iedere natuurlijke persoon die met Floralux NV handelt.
Artikel 2 : Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Floralux NV en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Productprijzen

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.

Artikel 4: Verzendkosten / Afhalingen
Vermits de levering van vuurwerk per post of per andere pakketleveringsdienst verboden is, kunnen de aangekochte producten enkel afgehaald worden bij Floralux NV, Meensesteen-weg 225, 8890 Dadizele (België) tijdens de volgende openingsuren:
 
Van maandag tot vrijdag :            Tussen 9u00 en 18u30 (sluitingsdag dinsdag)
Van zaterdag tot zondag :             Tussen 9u00 en 18u00
 
Op 24 december en op 31 december sluit de winkel uitzonderlijk om 16u00
 
Artikel 5: Leveringstermijn
 
Alle producten zijn in voorraad tenzij anders aangegeven. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, worden de producten onmiddellijk gereserveerd. Als de producten gereserveerd zijn, krijg je een e-mail met een orderbevestiging en de melding vanaf wanneer het product kan worden afgehaald. .
Uiterlijk de tweede werkdag na bestelling zijn de producten beschikbaar voor afhaling. Als de producten na 3 werkdagen volgend op de bevestigingsemail niet zijn afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd en wordt het betaalde bedrag teruggestort na afhouding van 15€ administratiekosten.

Floralux NV zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen de producten ter beschikking te houden. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

Artikel 6: Betalingswijze
bancontact / Mister Cash
Visa
Mastercard
 
Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen
 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Floralux NV zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Floralux NV is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 8: Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Floralux NV de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Artikel 9: Herroepingrecht
 1. Gedurende 14 dagen vanaf datum van afhaling van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan het terugbezorgen van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Floralux NV, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. Hiervoor kan eventueel ook volgend formulier gebruikt worden: formulier herroepingsrecht. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk af te geven bij Floralux NV, Meensesteenweg 225 te 8890 Dadizele (België). De producten mogen in geen geval per post of per andere pakketleveringsdienst bezorgd worden. De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door Floralux NV worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam en bestelbonnummer.
 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te bezorgen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Floralux NV behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
  Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Voorts behoeft Floralux NV uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
  • compleet
  • in originele staat
  • zonder gebruikssporen
  • In ongeschonden verpakking
            Gezien de aard van de producten zal de minste beschadiging leiden tot het niet accepteren van de retourzending.
 
Artikel 10: Reclamatie
 1. De klant dient bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken, en te controleren of  het product en/of de producten met de overeenkomst overeen stemt.
 2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
 3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Floralux NV is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 12: Overmacht
 1. Floralux NV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Floralux NV daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Floralux NV geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Floralux NV daaronder begrepen.
 2. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
Artikel 13: Geschillen
 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Floralux NV. Floralux NV staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2.  Op elke overeenkomst tussen Floralux NV en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Artikel 14: Cookies
Floralux gebruikt cookies om het vlot gebruik van onze website te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die informatie bijhouden en die ervoor zorgen dat winkelwagentjes gebruikt kunnen worden, de website snel kan geladen worden, fouten opgespoord worden, bijhouden van reeds ingevoerde gegevens, producten kunnen vergeleken worden en andere functionaliteiten.
U bent uiteraard vrij om op ieder moment de cookies uit te schakelen. Om te weten hoe u cookies kunt uitschakelen gebruikt u de help-functie van uw browser. Weet wel dat door de cookies uit te schakelen het werken van onze website niet correct kan zijn.
Welke cookies worden gebruikt:
Om jouw winkelwagentje te bewaren wordt door onze eigen webshop een phpsessid-cookie gemaakt. Deze anonieme data wordt enkel gebruikt om uw winkelkarretje terug te vinden.
 

Over ons

Floralux - Het grootste tuin- en decoratiecentrum van België - Dadizele, West-Vlaanderen

Dagelijks geniet u bij ons van het ruimste assortiment aan de beste prijs en kwaliteit.
Volg hier onze laatste trends en promoties voor tuin, decoratie en dier.

www.floralux.be

Ons adres

FLORALUX

Meensesteenweg 225
B-8890 Dadizele
België

T: +32 (0)56 50 93 63

BTW : BE 0450.915.188

info@floralux.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Bevestig uw leeftijd